Corp.I, 0178, Grimbergen, (13 april 1275–3 april 1276)

Hits in document:
1
author:
onbekend
title:
Corp.I, 0178, Grimbergen, (13 april 1275–3 april 1276)
source:
Corp.I
yearTo:
1276
fromInputFile:
0178.xml
yearFrom:
1275
idno:
corpusgysseling.0178


229:5 Ic Marie Grevinne van Vianen, vrowe van Gremberghen
229:6 ende van Parvers ende ic Godevert, dire vornuemder vrowen
229:7 oudste sone, ende ic Gherart van A, here van Pollae, wi maken
229:8 cont allen denghenen die nu sin ende tote comene sin, die
229:9 desen brief selen horen ende sien, dat wi omme Gode ende
229:10 goederliede bede ende dat wi bi beden onserliede ghemeinele
229:11 van onsen lande van Gremberghen die tons behoren, hebben
229:12 onse lant ghekert te vonnisse gheliker wijs ende also alser in
229:13 desen brief hirna bescreven es, dat es te verstane:
229:14 [Art.] [1.] Wie andren loghenstreept ochte leleke wart ane sprake,
229:15 hi hadde verbort ieghen den here V s. lovenscer
229:16 penninghe cleinre munten.
229:17 [Art.] [2.] Ware oec dat sake, dat een en andren met handen
229:18 ochte met voeten sloghe ochte stiete ochte cleet scorde ochte
229:19 trocke bi den hare sonder bloet, hi hadde verbort ieghen
229:20 den here X s. Vile dieselve man ter erden met dire selver
229:21 daet, so hadde sin wedersake verbort XV s. Make di oec bloet
229:22 met dire selver daet, so ware hi ieghen den here omme XX s.
229:23 [Art.] [3.] Die enen stoc toghe, andren dermede tevelne
229:24 sonder slaen, hi ware op X s. Die den andren sloghe met
229:25 stocke sonder bloet, hi ware omme XX s. Slog hine oec
229:26 ter erden sonder bloet, hi ware omme XXX s. Slog hine oec
229:27 dat hi bloedde sonder mencte, hi ware omme XL scellinghe.
229:28 [Art.] [4.] Wie en svert treckede andren mede tevelne sonder
229:29 daet, hi ware omme X s. War dat sake, dat hire imene mede
229:30 sloghe, dat hi bloetde sonder mencte, hi ware omme XXXX s.


230:1 [Art.] [5.] War oec dat sake, dat iman andren vermencte
230:2 sonder met verloveden wapenen, sonder let te verlisene, hi
230:3 wars ieghen den here omme VII lb. Ware oec dat sake
230:4 dat hi dlet verlore, let ieghen let, lif ieghen dlijf ende tgoet
230:5 seren wille.
230:6 [Art.] [6.] Die den andren quetsde met versegheden wapenen
230:7 sonder bloet, hi wars omme XXX s. Ware oec dat hi
230:8 bloede met dire daet, hi ware om III lb.
230:9 Die den andren mencte met versegheden wapenen, hi wars
230:10 omme X lb.
230:11 Dit sin verzeghede wapene: knive, piken, cortoise colven,
230:12 gepinde stave, alrehande gheschutte, handaxe, spaffuze, ghizarme,
230:13 schilt metten prime, die men op den arm dreghet.
230:14 [Art.] [7.] Die verlovede wapene droghe, hi ware omme
230:15 X s. Die op andren trocke verseghede wapene sonder knief,
230:16 sonder daet te done, hi ware omme XX s.
230:17 [Art.] [8.] Die eenen knief trocke andren mede tevelne sonder
230:18 daet, hi ware omme XL s. ieghen den here ene haddi
230:19 oec des ghelds niet, men soude heme den knif steken dor
230:20 de palme.
230:21 [Art.] [9.] Die oec ware in doetveden ende buten vrede,
230:22 hi mochte draghen alrehande wapene.
230:23 [Art.] [10.] Die stale beneden V s., men soudene tekenen.
230:24 Vonde menne ghetekent ende anderwerf stale, hi hadde
230:25 dlif verbort.
230:26 [Art.] [11.] Stale oec iman boven V s., hi hadde dlif
230:27 verbort ende tgoet seren wille.
230:28 [Art.] [12.] Wie soe brant ochte sesseringhe ochte roef dade,
230:29 dlif verbort ende sin goet seren wille.


231:1 [Art.] [13.] Wie vrowen ochte ioncvrowen vercrachte, men
231:2 soude heme den hals ave saghen met enre planken.
231:3 [Art.] [14.] Die vrede breect, dien sal men in viren deilen ende
231:4 salne de here setten op vire radre, de vire orneken van
231:5 sinen lande.
231:6 [Art.] [15.] Wie enen man volghet ochte suket in sijn hus
231:7 met heeten stride hi es omme III lb. Ende elc die heme volghet
231:8 in sine holpe, hi es omme XX s.
231:9 [Art.] [16.] Die husukinghe dade bi daghe met beradenen rade,
231:10 henne war op sinen handedighen doetvient, hi wars op X
231:11 pont. Ende ighewelc die heme volghede in sine holpe, hi
231:12 wars op III pont.
231:13 [Art.] [17.] Die husukinge dade bi nachte ende met beradenen
231:14 rade, henne war op sinen handedeghen doetvient, hi wars op
231:15 XX pont. Ende ighewelc die heme volghede in sine holpe op
231:16 V pont.
231:17 [Art.] [18.] Die heren cnape verdde heiscet ochte wiene heiscede
231:18 van seren halven enne ghevet his niet deghene diemmenne
231:19 heiscet, hi es omme III lb. ieghen den here.
231:20 Eistine anderwerf ende enne gheft his niet, hi es omme III lb.
231:21 Ende estine derdewerf, ende ommer met orcundescape, ende
231:22 enne ghevet his niet, hi es derdewerf op III pont.
231:23 Hierna maghen houden deghene, die heme den verdde
231:24 eiscede over den werdde ende over sine misdaet.
231:25 Ghebodine te houdene ochte eneghen misdedeghen man,
231:26 deghene, die heme niet ne holpe, hi wars op XX s.
231:27 [Art.] [19.] Die pale ute doet hi es op III pont.
231:28 [Art.] [20.] Die pael sette sonder sinen termptghenoet ochte
231:29 sonder recht, hi wars op III pont.
231:30 [Art.] [21.] Die seren knape ochte enen andren sin scot name,
231:31 hi wars op XL s. Ende den man sine scade te ghildene.


232:1 [Art.] [22.] Die behacht goet aneverdt, dat metten rechte
232:2 behacht es, hi es op III pont ieghen den here. Ende hi moet
232:3 tgoet wederbrenghen ter stede dart was ende ten rechte.
232:4 [Art.] [23.] Die vrowen ochte ioncvrouwen met crachte name
232:5 ende ment ter wareiden vonde, nummermeer dlant weder te
232:6 ghecrighenen ende sin lif ende sin goet verbort te hebben
232:7 ieghen den here. Ende wart, dat die vrowe ochte die iuncvrowe
232:8 met hem bleve ende seide dat ware heers dancs, so had se
232:9 heers goeds verbort, toter wilen dat se weder quame ende
232:10 sie seide dat ware heers ondankens; dan zoudse hars goeds
232:11 ghebruken. Ghing se weder met den man, so had se heers
232:12 goeds verbort, also langhe alsie levede terenboef ieghen den
232:13 here van den lande, behoudeleke des naeste erfechtechs
232:14 heren recht. Ende na here lif, so quamet op here naeste
232:15 gherven, sonder op die kindre die se van dien man hadde diese
232:16 met crachte nam, op die kindre ne maghet niet bliven.
232:17 [Art.] [24.] War dat sake dat wif ochte man darto riede
232:18 ochte holpe dat vrowe ochte iuncvrowe met crachte ghenomen
232:19 ware ende men dat ter wareiden vonde, hi hadde verbort
232:20 dlif ende sin goet ieghen den here, behoudeleke des erfechtes
232:21 heren recht.
232:22 [Art.] [25.] Die mans bome houwet, ochte breect sine tune, ocht
232:23 nempt sin coren ochte sin gars ochte sine vroecht beneden vif
232:24 scellinghe wert, sonder sinen orlof, ende ment ter warheiden
232:25 vonde, hi sal gilden den man sine scade ende den here X s.
232:26 [Art.] [26.] Die mans quid sloghe ochte affalgierde, hi gilde
232:27 den man sine scade enden den here X s.
232:28 [Art.] [27.] War dat sake dat imen worde ghequetz van
232:29 waghenen, van plughen, ochte van egheden, ochte van molennen,
232:30 ochte dar men hus brake, ochte op dade, ende ment vonde


233:1 ter wareiden, dat van desen stucken quame ende onversien
233:2 ware, dies sonder scade te sine ieghen den here ende ongheveed
233:3 ieghen de maghe.
233:4 [Art.] [28.] Die andren sleet met enen potte XX scell. Bloede
233:5 hi XL sc.
233:6 [Art.] [29.] Wie wech vergravet XL s., wie imans lant vergravet
233:7 XL s.
233:8 [Art.] [30.] Mans kint ochte vrowen kint, dat in here plecht
233:9 es, mesdoet, dat moet man ochte wif betren, sonder metten live.
233:10 [Art.] [31.] Wille oec man ochte wif sin kint ute sire plecht
233:11 doen, hi maghet wel doen metten rechte. Es hi man ochte hort
233:12 hi te maiseniden, so sal menne manen bi hulden ende bi trowen;
233:13 es hi scepen op sine eet; ennessi weder, so moet hi sveren
233:14 dat hi sin kint van heme ne doet umme imanne tevelne ocht
233:15 te scadene. Ende het moet ute sinen huse sin iaer ende dach.
233:16 Ende dan mach hit huren ghelijc enen vremden.
233:17 [Art.] [32.] Niemenne mach scoven in der heren lant dane elc
233:18 here mach enen scovere hebben, sonder de costre mach halen
233:19 sin recht; de smet sin recht; de bartmekere sin recht; de
233:20 preettere diet coren hued sin recht. Die elre scoeve ghave dan
233:21 denghenen die hir ghenumpt sin, hi hadde verbort XX s.
233:22 Ende die se eiscede XX s., nochtans moeste de here doen af.
233:23 [Art.] [33.] Neghene gheordende lieden noch portren moghen
233:24 ghecrighen ervechtech goet in den heren lant, henne si bi der
233:25 heren ghemude.
233:26 [Art.] [34.] Van mannen ochte van scepenen te wedersegghene,
233:27 dat sal men betren also alse here hofrecht hevet.
233:28 [Art.] [35.] Van deghedinghen van alrehande saken, die te
233:29 done alse recht es.
233:30 [Art.] [36.] Dar men die wareit doet van cleinen stucken, die
233:31 ter irster wareit niet ne compt, hi es omme II s. Ende enne
233:32 compt hi niet ter ander wareit van dien selven stucken, so
233:33 es hi echt omme II s. Ende enne quame hi niet ter derder


234:1 wareit, so war hi sculdech van dien stucken, dar men die wareit
234:2 omme dade.
234:3 Dar men die wareit doen sal, die moet men ghebieden de
234:4 sonnedagen in de kerke, ende die sal de here doen na den
234:5 manendach te sire moten. Dar mach elc here enen knape
234:6 oversetten ende si zelen met hen nemen II manne ochte II
234:7 scepene ochte meer es te done.
234:8 [Art.] [37.] Dat oppenbare es ghesciet, sal men pruven
234:9 oppenbare alse van horne ende van zine van hen tuen ochte
234:10 meer ende dats vol bedrach. Dat stille ghesciet ochte bi
234:11 nachte, dat sal men stille pruven van hen tueen ochte meer;
234:12 nemen si dat op heren eet, dat bat es, waer dane gheloghen,
234:13 so hest vol bedrach.
234:14 [Art.] [38.] Die ter irster wareiden niet ne quame van groten
234:15 saken, dat ane mans lif gheet, hi hadde verbort, dis irst
234:16 daghes XX s. Ende dies ander daghes, as men die wareit
234:17 dade van dien selven stucken niet ne quame, XX s. Ende enne
234:18 quame hi niet des derden daghes van dien selven stucken ter
234:19 derder wareit, so ware hi sculdech van dien stucke, dar men die
234:20 wareit omme ghedaen hadde, henne ware sake dat hi
234:21 buten lands ware, ochte dat hi ziec ware, ochte ghevaen, ochte
234:22 in doetveden ende buten verdde.
234:23 [Art.] [39.] Ware dat sake dat hem imen verwerde binnen
234:24 sinen hove ochte dar hi ghewacht ware met ghelagheder ghelaghe
234:25 over noetwere van sinen live, hi ware quite ieghen den here.
234:26 [Art.] [40.] Ware oec dat sake dat ghevile enech poent, dar
234:27 hir inne niet ghescreven ene es, dat soude men handelen met
234:28 mannen ochte met scepenen, dien best ghelixst dat hir binnen
234:29 steet ghescreven.
234:30 [Art.] [41.] Ende ic Marie ende ic Godevert ende ic Gherart
234:31 gheloven, dat wi selen doen zveren alle doverrechters, die


235:1 wi vorwert meer maken selen, dat si selen houden ende doen
235:2 houden dese pointe die hir in staen ghescreven.
235:3 [Art.] [42.] Van allen zaken, dies men vonnisse begheert, selen
235:4 de heren, die hir vore ghenuempt sin, vonnisse doen der man
235:5 ochte der scepene dergherre dire sculdech over sin te deilne.
235:6 En daden siet oec niet, alset hen aneghezocht ware, enewerf,
235:7 ende anderwerf ende derdewerf met goeden orcundescape
235:8 binnen den virtiennachten, naest dat ane hen irstewerven
235:9 verzocht ware, so willecor wi, dat onse man noch onse scepene
235:10 gheen vonnisse ons ne segghen tote dien male dat wi denghenen
235:11 te vonnisse keren die vonnisse begheert, behoudeleke dien dat
235:12 ons onse liede corwede doen ende tonser molen malen
235:13 ende ons onsen dienst doen alse ghelic alse onsen vordren ende
235:14 ons hebben tote here ghedaen.
235:15 [Art.] [43.] Ende ic Marie ende ic Godevert ende ic Gherart, die
235:16 hir vore ghenuempt sin, wi bekennen onsen mannen, diet
235:17 van rechte sculdech sin te hebbene, heren cost, wanner si in
235:18 onsen dienst comen also alse onse vordren ende wi tote here
235:19 hebben ghedaen end sculdech sin.
235:20 Ende omme dat wi willen, dat alle dese poente, die hirvore
235:21 bescreven sin in desen brief vast ende ghestedich bliven ende
235:22 eweleke durende van ons ende van onsen nacomelinghen, so
235:23 hebbic Marie ende ic Godevert ende ic Gherart, die hir vornuempt
235:24 sin, in warechtechheiden ende in bekennisse onse
235:25 zeghele ane desen brief ghehangen, die ghescreven was, ghestedecht
235:26 ende ghevest van ons bi rade ende orbore slands ende
235:27 onser liede. In den jare van den incarnation ons heren Jhesu
235:28 Cristi duzentich jaer tuehundert jaer ende vivensceventich
235:29 jaer.